โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น
1. บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด 171,923,138 หุ้น 64.66 %
2. บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 56,199,807 หุ้น 21.13 %
3. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 12,500,000 หุ้น 4.70 %
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 10,801,220 หุ้น 4.06 %
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 7,200,000 หุ้น 2.71 %
6. นางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์ 576,500 หุ้น 0.22 %
7. ร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ 508,300 หุ้น 0.19 %
8. น.ส.นันทนา แย้มมนัส 298,300 หุ้น 0.11 %
9. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด 214,900 หุ้น 0.08 %
10. บริษัท ธนาทิพย์ จำกัด 187,500 หุ้น 0.07 %