โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (Record Date) เพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด 171,954,804 64.67 %
2. บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 56,199,807 21.13 %
3. DBS BANK LTD 12,500,000 4.70 %
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 10,801,220 4.06 %
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 7,200,000 2.71 %
6. นางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์ 576,000 0.22 %
7. ร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ 508,000 0.19 %
8. น.ส.นันทนา แย้มมนัส 280,000 0.11 %
9. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด 214,900 0.08 %
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 187,570 0.07 %