ติดต่อฝ่ายการเงิน

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ คุณเรวดี ใช้เหตุผล (รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)
โทรศัพท์ 0–2783-9000
E-mail: SSC-comsec@sermsukplc.com