ข้อมูลทางการเงิน

รายการ งบการเงินรวม
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
รายได้จากการขาย    (ล้านบาท) 11,763.2 10,819.5 10,623.0
ขาดทุนสุทธิ    (ล้านบาท) (452.5) (277.7) (230.9)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น  (บาท) (1.7) (1.0) (0.9)
ขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (3.8) (2.5) (2.1)
อัตราผลตอบแทนจากการสินทรัพย์ (ร้อยละ) (3.8) (2.4) (1.9)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (5.2) (3.3) (2.6)
z`z