ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2559 (9 เดือน) ปี 2558 (9 เดือน)
รายได้จากการขาย ( ล้านบาท ) 8,096.71 8,006.40
กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ ( ล้านบาท ) (88.74) (85.33)
กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิต่อหุ้น ( บาท ) (0.33) (0.32)
กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (1.07) (0.99)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (0.70) (0.72)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (0.99) (1.01)