นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเสมอมา

บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านคุณภาพสิิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่า ตลอดการดำเนินธุรกิจของเรา พร้อมๆ กับการป้องกันไม่ให้ ก่อมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย เราจะปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมกับเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ครบวงจรที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนไทย