นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อนำความสดชื่อมาสู่คนไทยด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพครบวงจรบนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม เคารพในสิทธิการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการผลิต พร้อมทั้งขยายผลสู่สาธารณะภายนอกผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

คุณสมชาย บุลสุข
ประธานกรรมการ