ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงของคู่ค้า ด้าน ESG

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อ่านต่อ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาที่จะชำระเงินให้แก่คู่ค้า

อ่านต่อ

การสรรหาและการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุด

อ่านต่อ