ดื่มคริสตัลภาคเหนือ ลุ้นรับ Iphone 8 64GB ง่ายๆถึง 100 รางวัล

 

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

 

ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชคแบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 350 มล., 600 มล., หรือ 1,500 มล.  หรือ ฝาขวดแก้ว ขนาด 500 มล. หรือ ใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัล 1  ขวดขึ้นไปจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อในจังหวัดที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 61 พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ฝา ถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ใบเสร็จ ถือเป็น 1 ชิ้นส่วน  แล้วส่งมายัง บมจ.เสริมสุข ตู้ ปณ.22  ปจ.นครสวรรค์ 60000  เริ่มส่งชิ้นส่วน 1 ก.พ. 61 หมดเขตรับชิ้นส่วน 30 มิ.ย. 61

 

1.จับรางวัลจำนวน 5 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์  72 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เพื่อชิงรางวัล โทรศัพท์ ไอโฟน 8 ขนาด 64 GB มูลค่ารางวัลละ 29,000 บาท รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 2,900,000 บาท โดย จับรางวัล จำนวน 5 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 มี.ค. 61 จำนวน 10 รางวัล, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 เม.ย. 61 จำนวน 15 รางวัล, ครั้งที่3 ในวันที่ 11 พ.ค. 61 จำนวน 25 รางวัล,  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 มิ.ย. 61 จำนวน 25 รางวัล และ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 ก.ค. 61 จำนวน 25 รางวัล โดยจะประกาศผลทาง www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th  จังหวัดที่ร่วมรายการ; เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี และอ่างทอง

 

2.ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน บริษัท ฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป

 

3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ

 

4.ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

 

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯจะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ทราบ ตามชื่อที่อยู่บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนการจับรางวัลทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง

 

6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง  และ   สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ และวัน  เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง  ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  ของผู้โชคดี  และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้โชคดีที่ ทาง  บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

 

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ไอโฟน 8 ขนาด 64 GB  ในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

8.ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.sermsukplc.com และwww.crystal.co.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะมอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป

 

9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

 

10.ชิ้นส่วนฉลากหรือฝาที่ชำรุด  ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

 

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

 

12.พนักงานของ บริษัท  เสริมสุข  จำกัด  (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ

 

13.คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 4 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 3 ของภาคเหนือ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในการจับฉลาก ไอโฟน8 ครั้งที่ 5 ของภาคอีสาน

อ่านต่อ