นโยบายการกำกับกิจการที่ดี


การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่านประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนด อำนาจหน้าที่ผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณีโดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเรียกประชุมเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ ( Audit Committee ) , คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ( Compensation Committee ) , คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ( Nominating and Corporate Governance Committee ) , คณะกรรมการบริหาร ( Executive Committee ) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Committee ) โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้อ 12 ของหลักพึงปฏิบัติ 15 ข้อ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในการวางนโยบาย และดำเนินงานในโครงการที่ สำคัญต่างๆ ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ หรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น โครงการขยายการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมากๆ ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจตราการบริหารงาน ของฝ่ายจัดการว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อมาพิจารณาใช้ในการบริหารจัดการ บริษัทฯ สามารถสรุปสถานการณ์ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้ โดยสังเขปดังนี้

 • 1. ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

  คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
  คณะกรรมการจึงอุทิศตน เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 • 2. ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น การได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปของเงินปันผล การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ได้โดยเสรีการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี

  ในด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ มีการแจ้งผลการดำเนินงานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้น และสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

 • 3. ให้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น และดูว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความ คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
  บริษัทฯ ตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังต่อไปนี้

  ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ และโปร่งใส กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคง รวมถึงมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และรายงานผลประกอบการ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

  พนักงาน : บริษัทฯ เน้นความสำคัญในด้านจริยธรรมของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตและความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการดำเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และพนักงานโดยรวม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่มีการกีดกัน แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา รวมจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย

  ลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นระยะๆ บริษัทฯ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟัง และตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และการบริการของบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

  คู่ค้า ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรม และเต็มกำลังในการนำเสนอการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะเลือกรับสินค้า หรือบริการจากผู้ขาย หรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านคู่แข่งขัน บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย

  ชุมชน : บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และส่วนร่วมในดำเนินงานด้วยความการรับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เช่น การมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทรง บุลสุข เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเด็ก และเยาวชน , การจัดโครงการเด็กไทยกายใจแข็งแรง เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ใส่ใจในสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา , การจัดโครงการชุมชนสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งภายในและนอกองค์กร , การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนผ่านการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมเป็นต้น

  สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาระบบป้องกันมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้หลักการ Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ตลอดการประกอบกิจการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ Serm Suk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ และขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอกด้วยการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

 • 4. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความเห็น และตั้งคำถาม โดยกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรเข้าประชุมเพื่อตอบคำถาม
  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ร่วมเข้าประชุม และให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
 • 5. คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 • 6. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการควรขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในการดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามกฎ และแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือจากการประกอบธุรกิจหรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการ หรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการฏิบัติงาน
 • 7. ส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ และลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ
  บริษัทฯ ถือหลักในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้อง และความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ ( Code of Conduct for Directors ) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน ( Employee’s Code of Conduct ) ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทุกคน ต้องทบทวน และรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี
 • 8. ควรมีการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเสนอว่าการมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์
  บริษัทฯ กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ดังนี้

  กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

  • ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  • ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 • 9. ควรมีการแยก หรือกำหนดหน้าที่ของประธาน ของกรรมการ หรือของผู้จัดการให้มีความชัดเจน โดยระวังมิให้ คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเป็นการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงาน บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน ในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และการบริหารงานได้
 • 10. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้เหมาะสมต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยกำหนดวิธีการอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัดกุมด้วย
 • 11. กำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า จัดเวลาการประชุมให้เพียงพอ และเปิดเผยการเข้า หรือขาดประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีด้วย

  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 3 เดือนต่อครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้ง จะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาเนื้อหาในการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 • 12. กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 13. จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ ป้องกันความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติ และสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น

  บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการบริหารทราบ หลังจากเสร็จสิ้น การตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส หากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรือการปฏิบัติ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็จะรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

  นอกจากนี้ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ มีการเสนอแนะสิ่งที่ ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงาน และจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุง เพิ่มเติม ขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ได้

 • 14. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ในรายงาน

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 56-1 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารอันได้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส

 • 15. ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส โดยควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ "ผู้ลงทุนสัมพันธ์" (Investor Relations)

  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นนักลงทุนโดยผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุนเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุน และผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ