เกี่ยวกับเสริมสุข

ตำแหน่งงานว่าง


“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำความสดชื่นครบวงจรมาสู่ชาวไทยทั่วประเทศ "เรา" เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและดำเนินกิจการมายาวนาน

 

"บุคลากร" นับเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 451

 

 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  ดูแลรับผิดชอบการตลาดสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เสริมสุข รับมอบการดูแลแผนงานการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ รวมทั้งติดตามประสานงานกิจกรรมทางการตลาดประสานงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

   

  ความรับผิดชอบ

  • อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดหรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือ FMCG
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถประสานงานกับผู้อื่น
 • เจ้าหน้าที่การตลาด

  ความรับผิดชอบ

  • ดูแลรับผิดชอบการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเสริมสุข ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดประสานงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งดูแลด้านการตลาดสินค้าตัวใหม่ จัดทำการตลาดตามช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้า ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
  • การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้พอใช้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

   

 • Quality Assurance Specialist

  หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • ปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยควบคุมดูแลวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
  • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ในสายการผลิตและควบคุมคุณภาพ กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับจ้างผลิตและว่าจ้างให้ทำการผลิต
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานราชการ และ Supplier ต่างๆ
  • รับผิดชอบการตรวจประเมินทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร, ผู้รับจ้างผลิตและผู้ว่าจ้างผลิต
  • สร้างความมั่นใจในการพัฒนาด้านระบบเอกสาร และส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (SOP) และวิธีการทำงาน (WI)

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science, Food Engineering) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมหรือประกันคุณภาพ 3 – 5 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีความกระตือรือร้น
  • มีความรู้ด้านระบบ GMP&HACCP, ISO 9002 หรือ ISO 22000 และการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
  • มีความรู้และประสบการณ์การตรวจสอบควบคุมโรงงานรับว่าจ้างผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • ทัศนคติ Can Do and Hand On
 • จป.วิชาชีพ (โรงงานสุราษฎร์ธานี)

   

   

   

   

  มีใบประกอบวิชาชีพ จป. / หรือจบป.ตรีการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ / หรือจบป.ตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   

 • QC Supervisor(ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • ควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • วางแผนและจัดเตรียมเอกสารด้านคุณภาพ เช่น กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน , WI, Procedure , แผนภูมิการควบคุม (Control Chart) และด้านการตรวจประเมิน(Audits)ต่าง ๆ เช่น GMP/HACCP, ISO 9000, ISO14001
  • บริหารทีมงาน เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา(Root Causes) ผ่านระบบ Non Conformity Report (NCR)
  • วางแผนและจัดเตรียมหน่วยงาน และควบคุมงานด้านกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
  • วางแผนและบริหารงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน ในส่วนงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
  • สนับสนุนทีมงานสำหรับการตรวจสอบด้านคุณภาพ เพื่อรองรับแผนการผลิต
  • ร่วมกับทีมงานประเมินคุณภาพผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Supplier Audit Team)
  • นำเสนอโครงการพัฒนาด้านคุณภาพและควบคุมงบประมาณในหน่วยงานคุณภาพตามแผนงานประจำปี

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • อายุ 27-32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านระบบควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ (QC/QA) ในธุระกิจผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม และอย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่ง Supervision Level หรือเทียบเท่า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านเพิ่มผลผลิต (Productivity ) หรือระบบบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ เช่น QCC, Kaizen , Validation
  • สามารถปฏิบัติประจำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ หากมีภูมิลำเนาเดิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และการสร้างแรงจูงใจนำทีมงานสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย KPI
  • มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
  • สามารถวางแผนงานและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบได้ มีความเข้าใจเรื่องต้นทุนด้านคุณภาพ (Cost Of Quality)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

  หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • กำหนดแผนงานการตรวจสอบ ควบคุม และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ตรวจสอบระบบงานด้านต่างๆ , การใช้อำนาจอนุมัติต่างๆ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามแผนงานที่กำหนด
  • ให้คำปรึกษา,ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับการตรวจสอบ,ติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 8 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • มีความละเอียดรอบคอบ , และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • Key Account Manager (Modern Trade)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • Responsible for sales Achievement & objectives per channel / customer in terms of total net sales and financial measurements
  • Manage the development of the “Channel Plan” for Modern Trade
  • Handle negotiations at a high level and has considerable discretion to negotiate terms
  • Manage the development of “Customer Plans” to be in line with the company objective and strategy
  • Support Key Account Team for trading terms negotiation with customers based on P&L analysis of each channels to ensure company profits
  • Develop good relationship with key customers to maintain the sound business relationship such as via regular meeting with customer top management, coordinating meetings
  • Lead & coordinate internally with other function concerns (e.g. Trade Marketing, Marketing, Supply Chain, Finance & Accounting) to ensure and unify the best customer management
  • Recommend the implementation of sales and / or marketing in order to initiate sales promotions activities

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • Master Degree in any related field
  • At least 3-5 years experience in managing Modern Trade
  • Good command in both speaking and writing in English
  • Computer Literacy in Microsoft Office program
 • HR Manager

  หน้าที่และความรับผิดชอบ :

  • Manage and handle all HR & administration functions.
  • Responsible for implementing all aspects of human resources policy.
  • Maintain and provide hands-on support in full spectrum of Human Resources including manpower planning, recruitment, benefit & welfare, HR administrations, employee relation, training, discipline, performance management.
  • Act as a HR Professional, and assist the line managements to understand and implement HR procedures and policies.
  • Plan and organize positive work environment and staff morale
  • Other duties as assigned

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • Bachelor's degree in Human Resources Management or other related fields
  • 5-8 year experiences in HR field (Preferable Manufacturing background)
  • Experience supervisor level in a full range of HR functions
  • Have a strong knowledge in Labor Law
  • Good interpersonal skills, service minded, problem solving skill, consistency and deadline awareness
  • Knowledgeable with ISO is advantaged
  • Able to work in Chonburi (Amatanakorn Industrial Estate)
 • Manpower Planning & Recruitment Manager