“เสริมสุข” คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำความสดชื่นครบวงจรมาสู่ชาวไทย ทั่วประเทศ “เรา” เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและดำเนินกิจการมายาวนาน “บุคลากร” นับเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วม กันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน เสริมสุขได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมาร่วมงานกับเรา สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงาน ว่างและส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr@sermsukplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล โทร.02-6932255 ต่อ 451

 •  

  รายละเอียดของงาน             

   

  • ควบคุมดูแล ปรับปรุงระบบจัดซื้อ และปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานพัสดุ
  • ควบคุมดูแล ประสานกับคู่ค้า ในด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
  • ดูแลควบคุมการเบิกอะไหล่ การเบิกยางรถลำเลียง รถขาย รถปิคอัพ รถยก
  • ดูแลควบคุมการซ่อมภายนอก เช่น ซ่อมสตาร์ท ซ่อมไดชาร์จ
  • ดูแลควบคุมงานด้านเอกสารภายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลควบคุมอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลล์ อัตราการสิ้นเปลืองของแก๊ส LPG
  • ควบคุมดูแลงานด้านPM ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • ร่วมทีมในการจัดทำระบบGMP / HACCP / ISO22000 / TPM / Kizen / CSR

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   

  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป   
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน Logistics, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้าน Supply Chain หรืองานด้านการบริหารการจัดการระบบคลังสินค้่า
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง       
  • มีความใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี    
  • มีประสบการณ์ทำงานในระบบคุณภาพ เช่น GMP / HACCP / ISO22000

   


 •  

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : จัดหาและทดสอบวัตถุดิบ ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จัดทำทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นการภายใน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น ทดลองการผลิต ทดสอบอายุการเก็บ จัดทำข้อกำหนดทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนตำรับอาหาร 
  • ศึกษา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน : จัดหาและทดสอบวัตถุดิบทางเลือก สนับสนุนการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ / ศึกษาลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
  • จัดทำ ปรับปรุง แจกจ่าย และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด จัดทำเอกสารคุณภาพ เพื่อการขอรับรองระบบ ISO
  • ศึกษา รวบรวมข้อมูล วัตถุดิบ เทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นประโยชน์กับการวิจัยพัฒนา รวมถึงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในท้องตลาด มาทดลองชิม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับห้องทดลองและวิจัยพัฒณาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ประสานงาน และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ การตลาด จัดซื้อ ต้นทุน รวมถึง Suppliers ต่าง ๆ

   

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

   


 •  

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการขายตรงและ/หรือการขายล่วงหน้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด วางแผนการขาย และรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามนโยบายที่กำหนด
  • ควบคุมและบริหารงานด้านการขายรวมทั้งการบริหาร
  • วิเคราะห์ผลงานการขายรวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อตรวจสอบและพัฒนาการขาย บุคลากรและทีมงาน
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม เขต/ สาขาต่างๆ และตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ
  • รวบรวมข้อมูลและทำรายงานสรุป (ร้านค้าต่างๆ และผลิตภัณฑ์) สำหรับการประชุมวางแผนของแผนกขาย และรายงานความคืบหน้าของยอดขาย รวมถึงเสนอโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการขาย
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและส่งเสริมการขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบการนำเงินจากการขายเพื่อชำระบัญชี และควบคุมการชำระบัญชีของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
  • เสนอแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ และการดำเนินงานพัฒนาสายขาย ตลอดจนการจัดพื้นที่การขายต่อ ผู้บริหารฯ/ผู้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  • พัฒนาและนำทีมขายในเทคนิคและวิธีการขายตลอดจนการพัฒนาตลาดในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   

  • เพศชาย อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหาร - การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายขายประมาณ 10 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี (ประสบการณ์ทางด้าน Traditional Trade / Cash Van Sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการขายและการบังคับบัญชา ทักษะการสื่อสารเพื่อกระตุ้นทีมงาน และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้

   


 •  

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก       
  • ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
  • เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม                           
  • ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ

   

   คุณสมบัติผู้สมัคร     

   

  • อายุ ไม่เกิน 40  ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                          
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง  ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองมีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานปทุมธานีได้
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


ข้อความที่คุณจะกรอกต่อไปนี้มีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งให้ในการพิจารณาการว่าจ้าง กรุณาตอบคำถามให้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุด หากคุณสมบัติของคุณตรงกับความต้อง การของเรา คุณจะได้รับการติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด